Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

Informazioaren gizartea eta I+G+b Euskal AEn / Sociedad de la Información e I+D+i

2017

Euskal AEko I+G gastua %1,3 murriztu zen 2015ean

Foto 1

2015ean Euskal AEn guztira 1.273,2 milioi inbertitu ziren Ikerketa Zientifiko eta Garapen Teknologikoaren (I+G) jardueretan, aurreko urtean baino %1,3 gutxiago. Gure I+G gastua BPGren %1,84 izan zen 2015ean, 8 ehunen gutxiago 2014an baino. Eurostaten behin-behineko datuaren arabera, %1,22 Espainian (%51 gainetik Euskal AE); 28-EBn, batez beste, %2,04 (Euskal AE %9,8 azpitik). Enpresek I+G gastuaren %74,7 egikaritu zuten; %18,4, Goi-mailako Irakaskuntzak; %6,9 Administrazioaren mendeko zenbait erakundek. Finantzaketa publikoa %1,1 gehitu; enpresen bidezko pribatua %3,1 jaitsi.

[Ikus gehiago]

El gasto en I+D de la C.A. de Euskadi disminuyó el 1,3% en 2015

En el año 2015 se emplearon 1.273,2 millones de euros en actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) en la C. A. de Euskadi, un 1,3% menos que el año anterior. En relación al PIB, el gasto en I+D se situó en el 1,84% del PIB en 2015, tras reducirse en 8 centésimas porcentuales con respecto a 2014. En comparación a los datos provisionales publicados por Eurostat, la C.A. de Euskadi se sitúa un 51% por encima de España (1,22%) y un 9,8% por debajo de la media de UE-28 (2,04%). En cuanto a quién ejecuta el gasto en I+D, el 74,7% lo efectuaron las empresas, mientras que el 18,4% correspondió a la Enseñanza Superior y el 6,9% restante a diversos organismos dependientes de la Administración. Por otra parte, la financiación pública subió un 1,1%, mientras que la privada a través de las empresas bajó un 3,1%.

[Ver más]

Euskal AEko enpresa berritzaileak, %16,9 2015ean

Foto 1

2015ean enpresa berritzaileak (berrikuntza teknologikoa edo ez-teknologikoa), %16,9 izan ziren, ehuneko lau hamarren gehiago 2014an baino. 10 langile eta gehiagokoak bakarrik kontuan hartuz, berritzaileak %34,6, 2014an baino ehuneko 0,1 puntu gehiago. Berrikuntza teknologikoa eginak, %11,9 2013-2015 aldian, 19.338 enpresa. 10 langile edo gehiagoko enpresetan ehunekoak altuagoak dira, %28,2. 2015ean, Euskal AEko enpresek 2.443,2 milioiko gastua egin zuten teknologia berritzeko jardueretan; %-1,2 aurreko urtearen aldean. BPGren %3,5 da gastua.

[Ikus gehiago]

Crece el porcentaje de empresas innovadoras en la C.A. de Euskadi y alcanza el 16,9% en 2015

El porcentaje de empresas de la C.A. de Euskadi con innovación –tecnológica o no tecnológica- en 2015 fue del 16,9%, 4 décimas porcentuales más que en 2014. Teniendo en cuenta sólo las empresas de 10 y más empleados, el porcentaje de empresas innovadoras ascendió al 34,6%, 0,1 puntos porcentuales más que en 2014. En cuanto a las empresas con innovación tecnológica, en el periodo 2013-2015 representaron el 11,9% del total, lo que equivale a 19.338 empresas. Estos porcentajes, sin embargo, se elevan al 28,2% si se tiene en cuenta sólo a las empresas de 10 o más empleados. En cuanto a los gastos efectuados por las empresas vascas en actividades para la innovación tecnológica, supusieron 2.443,2 millones de euros en 2015, cifra inferior en un 1,2% a la del año anterior. Este gasto representó el 3,5% del PIB.

[Ver más]

Euskal AE berrikuntza handiko estatuen mailan da

Foto 1

Europako Berrikuntzako Adierazleen Panelaren balioa (IUS) 2016an 0,482 zen Euskal AEn, berrikuntza handidun estatuen pare. 2015eko 0,478tik 2016ko 0,482ra gehitu da Euskal AEren adierazlea EISen arabera; 28-EBkotik lau hamarrenera geratzen da, azpitik, eta Espainiakoaren hamabi ehunen gainetik. Europar Batasuneko Berrikuntza Adierazleen Panel berria hiru bloke nagusitan egituratzen da, zortzi dimentsio, 25 adierazle. Euskal AE hiru dimentsiotan nabarmentzen da, europar batez bestekoarekiko. Giza baliabideetan eta Enpresa lotura eta ekimenean nabarmendu egiten zen aurreko edizioetan; aurreneko aldiz jartzen da argi batez bestekoaren gainetik Ikerkuntza Sisteman.

[Ikus gehiago]

La C.A. de Euskadi se encuentra al nivel de los países con alta innovación

El Panel de Indicadores de Innovación Europeo -EIS 2016- alcanza un valor de 0,482 en la C.A. de Euskadi, lo que hace que se sitúe al nivel del grupo de países con alta innovación. La C.A. de Euskadi incrementa el valor de su indicador de 0,478 en 2015 a 0,482 en 2016, acercándose a la media de la UE-28 (se queda a cuatro centésimas de distancia), mientras que respecto a España le supera en doce centésimas. El Panel de Indicadores de Innovación Europeo se estructura en tres bloques principales, con ocho dimensiones, para un total de 25 indicadores. La C.A. de Euskadi sobresale en tres de estas dimensiones con respecto a la media europea. En Recursos humanos y Vínculos e Iniciativa empresarial ya venía destacando en ediciones anteriores y por primera vez se posiciona claramente por encima de la media en Sistema de investigación.

[Ver más]

Euskal AEn 10 langile edo gehiagoko enpresen %91,6 Internetez aritzen da Administrazio Publikoarekikoetan

Foto 1

Internet duten 10 langile edo gehiagoko euskal enpresen %91,6k haren bidez burutzen du izapideren bat Herri Administrazioarekin. Tamaina aintzat hartu gabe, enpresen %83,3 aritzen dira Internetez Administrazioarekin. 2016an establezimenduen %87,6k ordenagailua zuen, %85,1ek e-maila eta %86,2k Internet. IKT ugariena, mugikorra; euskal establezimenduen %92,3k. Enpresen %51,4k webgunea daukate. Internet eta web orria duten 10 langile edo gehiagoko euskal enpresen portzentajea 28-EBko batez bestekoaren gainetik da.

[Ikus gehiago]

El 91,6% de las empresas de 10 o más empleados de la C.A. de Euskadi interactúa con la administración pública a través de Internet

El 91,6% de las empresas de 10 o más empleados conectadas a Internet realizan trámites con la administración pública a través de esta vía. El porcentaje total de empresas, sin considerar su tamaño, que interactúan con la Administración a través de Internet supone el 83,3%. En 2016, el 87,6% de los establecimientos disponía de ordenador, el 85,1% del total contaba con correo electrónico y el 86,2% tenía acceso a Internet. El teléfono móvil era el equipamiento TIC con mayor implantación y el 92,3% de los establecimientos vascos disponía de él . Además, el 51,4% de las empresas tenía página Web. El porcentaje de empresas vascas de 10 ó más empleados que accedían a Internet y disponían de sitio Web superaba la media de la UE-28.

[Ver más]

Foto 1

Euskal enpresek Internet erabiltzen dute nagusiki Foru-aldundiekin; ondoren Administrazio Zentralarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin

[Ikus gehiago]

Las empresas vascas interactúan a través de Internet principalmente con las Diputaciones Forales, seguidas de la Administración Central y del Gobierno Vasco

[Ver más]

Euskal enpresen %26,4k merkataritza elektronikoa egin zuen; salmentak %13,3 gehitu ziren

Foto 1

Euskal AEko merkataritza elektronikoak eutsi egin zion hazteari, bai zifra ekonomikoetan, bai enpresa kopuruan. Euskal enpresen %26,4k merkataritza elektronikoa egin zuen 2015ean, aurreko urtean baino ehuneko 1,6 puntu gehiagok. Sarearen edo bestelako sistema elektronikoen (e-maila, EDI, datu-truke elektronikoa, etab.) bidez sortutako negozio-bolumena, 13.732,6 milioi salmentetan, eta 10.518,0 erosketetan. Aurreko urtearen aldean,%13,3 gehitu merkataritza elektronikoaren bidez egindako salmentak; erosketak %12,8.

[Ikus gehiago]

El 26,4% de las empresas vascas realizó comercio electrónico y las ventas crecieron un 13,3%

El comercio electrónico en la C.A. de Euskadi continúa creciendo, tanto en cifras económicas, en euros, como en porcentaje de empresas que lo realizan. Así, el 26,4% de las empresas realizaron en 2015 comercio electrónico, 1,6 puntos porcentuales más que el año anterior. El volumen de negocio generado a través de la red o mediante otros sistemas electrónicos, como correo electrónico o intercambio de datos electrónicos (EDI y otras redes), ascendió a 13.732,6 millones de euros en cuanto a ventas electrónicas realizadas y a 10.518,0 millones en compras efectuadas. Estas cifras representan, respecto al año anterior, unos incrementos del 13,3% en el caso de las ventas a través de comercio electrónico en las empresas vascas y del 12,8% en lo referente a las compras realizadas por este mismo sistema.

[Ver más]

Foto 1

Euskal AEko Bioteknologiako gastua I+G guztiaren %6,7 izan zen 2015ean Euskal AEn

[Ikus gehiago]

El gasto en Biotecnología supuso el 6,7% del gasto total en I+D en la C.A. de Euskadi en 2015

[Ver más]

Foto 1

IKT sektoreko enpresen % 54,9k merkataritza elektronikoa egin zuen 2014an; gainerako sektoreek, berriz, % 24,8

[Ikus gehiago]

El 54,9% de las empresas vascas del sector TIC realizaron comercio electrónico en 2014, frente al 24,8% del total de sectores

[Ver más]

Foto 1

Euskal AEn 2014an sortutako balio erantsiaren %9,5 eta langile okupatuen %8,6 bildu zuen goi-teknologiaren sektoreak

[Ikus gehiago]

El sector de alta tecnología supuso el 9,5% del valor añadido generado en la C.A. de Euskadi en 2014 y el 8,6% del personal ocupado

[Ver más]

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Datu Bankua: Informazioaren Gizartearen (I+G+b)

Interesa duten pertsona guztiei denboran zehar egin diren estatistika-eragiketa desberdinetarako sarbidea berehala izatea ahalbidetzen dien erreminta bat dauka Eustatek bere web-orrian 2003tik. Erreminta hori Serie Historikoen Datu Bankua da. Banku horrek Eustaten estatistiken datu historikoak eskaintzeaz gain, etengabe eguneratzen da, eskuragarri dauden azken datuak bilduz. Zehazki, Informazioaren Gizartearen (I+G+b) atalean Informazioaren Gizartearen, Berrikuntza Teknologikoaren, Ikerkuntza Zientifikoaren eta Garapen Teknologikoaren ( I+G) datuak daude.


Banco de Datos: Sociedad de la Información (I+D+i)

Desde 2003 Eustat cuenta en su Web con una herramienta que permite a todas las personas interesadas acceder de forma inmediata a datos a lo largo del tiempo de las distintas operaciones estadísticas realizadas. Se trata del Banco de Datos de Series Históricas que, además de ofrecer los datos históricos de las estadísticas de Eustat, está permanentemente actualizado. En concreto, el apartado dedicado a la Sociedad de la Información (I+D+i) proporciona datos relativos a la C.A. de Euskadi de la Sociedad de la Información, Innovación tecnológica e Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D).

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

EUSTAT, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

E-mail: servicioprensa@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias