Seminario

Bases de Datos / Datu biltegiak / Data Bases

PDF (4,29 Mb)

AURKIBIDEA

 1. Datu-biltegiei buruzko kontzeptu orokorrak (19)
  1. Informazioa eta datuak (19)
   1. Hiru munduak (19)
   2. Informazio eta datuen definizioa (20)
   3. Oinarrizko datua eta balioa (21)
   4. Atributua: eskema eta agerpenak (23)
   5. Datua: agerpenak eta eskema (23)
   6. Entitateak: motak eta indibiduoak (23)
   7. Segmentuak (24)
   8. Dinamikotasuna (24)
   9. Gakoak (25)
   10. Elkarrelazioa (26)
   11. Atributu balionitzetsiak (26)
  2. Datu-biltegiak (27)
  3. Erabiltzaileak (28)
   1. Aplikazioen programatzailea (28)
   2. Erabiltzaile parametrikoa (28)
   3. Azken erabiltzailea (29)
   4. Administratzailea (29)
   5. Beste erabiltzaileak (29)
   6. Erabiltzaileen ezagupenakbaseari buruz (29)
  4. Datu-biltegian helburuak (30)
   1. Datuen independentzia (30)
   2. Erredundantziarik eza (30)
   3. Errepresentazio-ahalmena (31)
   4. Osotasuna, sergurtasuna etakonfidentzialtasuna (31)
   5. Irisgarntasuna eta baliagarritasuna (32)
   6. Eraginkortasuna (32)
  5. Eboluzioa (32)
 2. Datu-ereduak eta dabu-biltegian gestioko sistemak (33)
  1. Eredu-familia (34)
   1. Eredu alderanztuak (34)
   2. Eredu hertsiki hierarkikoak (34)
   3. Fitxategi kateatuak (34)
   4. Eredu bihierarkikoa (34)
   5. Codasyl ereduak (34)
   6. Hierarkiazko eta sarezko azpiklasea (34)
  2. Erlaziozko eredua (35)
   1. Erlaziozko datu-biltegienhelburuak (35)
   2. Erlazioa (35)
   3. Eragiketak (37)
   4. Osotasun-murnztapenak (39)
  3. Eredu «semantiko» etarako sarrera (39)
  4. Diseinurako sarrera (39)
   1. Eskema kontzeptualaren diseinua (40)
   2. SGBD batean errepresentatzea (40)
  5. Datu-biltegien Gestioko Sistemak (40)
   1. Sistema alderanztuak (40)
   2. Sistema hertsiki hierarkikoak (40)
   3. Fitxategi kateatuzko sistemak (40)
   4. Sistema bihierarkikoak (41)
   5. Codasyl sistemak (41)
   6. Erlaziozko sistemak (41)
  6. Datu-biltegietako lengoaiak (41)
  7. Etorkizunerako perspektibak (41)
 • Eranskina: Euskal Herria ZYX-ren arabera
 • Bibliografia hautetsia

INDICE

 1. Conceptos generales de bases de datos(19)
  1. Información y datos (19)
   1. Los tres mundos (19)
   2. Definición de información y datos (20)
   3. Dato elemental y valor (21)
   4. Atributo: esquema y ocurrencias (23)
   5. Dato: ocurrencias y esquema (23)
   6. Entidades: clases e individuos (23)
   7. Segmentos (24)
   8. Dinamicidad (24)
   9. Claves (25)
   10. Interrelación (26)
   11. Atributos multivaluados (26)
  2. Base de datos (27)
  3. Usuarios (28)
   1. Programador de aplicaciones (28)
   2. Usuario paramétrico (28)
   3. Usuario final (29)
   4. Administrador (29)
   5. Otros usuarios (29)
   6. Conocimientos de los usuarios sobre la base
  4. Objetivos de las bases de datos (30)
   1. Independencia de datos (30)
   2. No redundancia (30)
   3. Capacidad de representación (31)
   4. Integridad, seguridad y confidencialidad (31)
   5. Accesibilidad y disponibilidad (32)
   6. Eficiencia (32)
  5. Evolución (32)
 2. Modelos de datos y sistemas de gestión de bases de datos (33)
  1. Familias de modelos (34)
   1. Modelos invertidos (34)
   2. Modelos estrictamente jerárquicos (34)
   3. Ficheros encadenados (34)
   4. Modelos bijerárquicos (34)
   5. Modelos Codasyl
   6. Subclases jerárquica y en red
  2. El modelo relacional (35)
   1. Objetivos de las bases de datos relacionales (35)
   2. Relación (35)
   3. Operaciones (37)
   4. Restricciones de integridad (39)
  3. Introducción a los modelos "semánticos" (39)
  4. Introducción al diseño (39)
   1. Diseño del esquema conceptual (40)
   2. Representación en un SGBD (40)
  5. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (40)
   1. Sistemas invertidos (40)
   2. Sistemas estrictamente jerárquicos (40)
   3. Sistemas de ficheros encadenados (40)
   4. Sistemas bijerárquicos (41)
   5. Sistemas Codasyl (41)
   6. Sistemas relacionales (41)
  6. Lenguajes de bases de datos (41)
  7. Perspectivas de futuro (41)
 • Anexo: Euskal Herria ZYX-ren arabera (43)
 • Bibliografía seleccionada (45)

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar