Metodologia-fitxa: Hezkuntzaren udal estatistika (Kod. 040606)

Fitxa hauek ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) egituran oinarrituta daude. Egitura hori 2009ko ekainaren 23ko Batzordearen Gomendioak, Europako Estatistika Sistemarako erreferentziazko metadatuei buruzkoak , zehaztu zuen.

1. Kontaktua

1.1. Kontaktuko erakundea

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

2. Metadatuen eguneratzea

04/01/2023

2.2. Metadatuen azken hedapena

20/04/2022

2.3. Metadatuen azken eguneratzea

04/01/2023

3. Aurkezpen estatistikoa

3.1. Datuen deskribapena

Hezkuntzaren Udal Estatistikak (aurrerantzean, HUE) udal-mailako biztanleriaren hezkuntza-maila eta titulazioa ezagutzeko aukera ematen du. HUEak erakunde publiko nahiz pribatuen beharrizan estatistikoak betetzen ditu.

HUEak ikertutako aldagai nagusiak hauek dira:
- Hezkuntza-maila
- Titulazioa
- Egindako ikasketak
- Abian dituen ikasketak
- Ikasketen tokia

3.2. Sailkapen-sistemak

Ikasketa-mailak eta ikasketa-sektorea Eustateko ikasketa-kodea eta hezkuntza sailkapen normalizatuen arabera sailkatzen dira, hain zuzen, Hezkuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua (HNSN 2011) eta Hezkuntzaren Sailkapen Nazionala (CNED 2014) erabiltzen dira.

Eustaten ikasketa-kodeak

Hezkuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua (HNSN 2011)

Hezkuntzaren Sailkapen Nazionala (CNED 2014)

3.3. Estaldura sektoreka

HUEak Euskal AEn bizi den biztanleria jasotzen du.

3.4. Kontzeptu eta definizio estatistikoak

3.5. Estatistika-unitatea

Erreferentzia-egunean Euskal AEn bizi den pertsona.

3.6. Biztanleria estatistikoa

Populazio-eremua erreferentziako datan Euskal AEn bizi den biztanleria da.

3.7. Eremu geografikoa

Eragiketaren lurralde-eremua Euskal AE da. Informazioaren desagregazio-maila lurralde historikotik biztanle-entitateraino doa.

3.8. Denborazko estaldura

HUEk urtero argitaratzen ditu datuak 2010eko erreferentzia-alditik aurrera, errolda eta biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika argitaratzen den aldietan izan ezik. Eskuragarri dauden aldiak: 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 eta 2020. Datuen denbora-erreferentzia dagokien aldiko urtarrilaren 1a da.

3.9. Oinarri-aldia

2010. urteaz geroztik, serie homogeneo bat dago aldaketa metodologiko esanguratsurik gabe.

4. Neurketa-unitatea

4.1. Neurketa-unitatea

Datuak zenbaki absolututan neurtzen dira.

5. Erreferentzia-aldia

5.1. Erreferentzia-aldia

HUEaren datuak urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean ematen dira.

6. Mandatu instituzionala

6.1. Egintza juridikoak eta beste akordio batzuk

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko Legeak (apirilaren 23ko 4/1986 Legea) xedetzat du Euskal Autonomia Erkidegoko estatistikak bere helburu eta eskumenetarako arautzea, lurralde historikoetako eta autonomia-erkidegoaren lurralde-eremuko beste erakunde publiko batzuetako estatistikak arautzea, eta estatistika-jarduera horren antolaketa ere arautzea. Euskal Estatistika Planak osatzen du lege hori, Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera estatistikoa antolatzeko tresna baita, eta bertan jasotzen dira indarrean dagoen aldian egin beharreko estatistikak eta mota horretako beste jarduerak. Euskal Estatistika Plana Lege bidez onartu behar da. Gaur egun indarrean dagoen plana ekainaren 27ko 8/2019 LEGEAren bidez 2019-2022 aldirako onetsitakoa da.

4/1986 Legea, apirilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoa

Euskal Estatistika Plana, ekainaren 27ko 8/2019 LEGEAren bidez onetsia

6.2. Datu-trukea

Eustaten eta Euskal AEko gainerako estatistika-zerbitzuen (Eusko Jaurlaritzako sailak eta erakunde instituzionalak) arteko datu-trukeak, bai eta erakunde horien eta Estatuaren artekoak ere, Eustatek garatutako jardueren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko Legean (apirilaren 23ko 4/1986 Legean) arautzen dira. 4/1986 Legeak xedatzen du, halaber, Euskal AEren eta estatuaren arteko lankidetza-hitzarmenak egitea, Euskal AEren eta estatuaren helburuetarako balio duten estatistikez elkarrekin baliatzeko.

4/1986 Legea, apirilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoa

Ez da aurreikusten eragiketa hori erakunderen batekiko lankidetza-hitzarmen bidez egitea.

7. Konfidentzialtasuna

7.1. Konfidentzialtasun-politika

Eustatek beharrezko neurriak hartzen ditu gizabanakoak edo erakundeak zuzenean edo zeharka identifikatzea eragozteko, apirilaren 23ko 4/1986 Euskadiko Autonomia-Elkartearen Estatistikari buruzko LEGEAren aplikazio zorrotzari esker, estatistika-sekretua eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez. Informazioa biltzen duten langile guztiak eta Eustaten barruan beste edozein funtzio betetzen duten langileek isilpekotasun-klausula sinatu behar dute (apirilaren 23ko 4/1986 LEGEAren 15. artikulua). Isilpekotasun-klausula hori Eustatek zuzenean kontratatutako langileek eta datuak biltzeko azpikontratatutako langileek onartu behar dute. Eragiketak galdetegi bat duenean, bildutako informazioa apirilaren 23ko 4/1986 LEGEAk araututako sekretu estatistikoak babesten duela adierazten da.

4/1986 Legea, apirilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoa

7.2. Isilpeko datuen tratamendua

Estatistika-prozesuan datuak babesteko eta isilpekotasuna gordetzeko araudia eta jarraibideak, batez ere, datu babestuak dauzkaten fitxategiak eskuratzeko, tratatzeko eta biltzeko ezarritako segurtasun-protokoloetan oinarrituko dira, datu pertsonalak nahiz datu estatistikoak izan. Araudi hori Eustaten Segurtasun Agirian zehatz ageri da. Emaitzen tauletan, ez dira maiztasun txikiko aldagai sentikorrak argitaratzen, ez eta, zenbait estatistika-unitateren ekarpen nagusiek zeharkako identifikazioa ahalbidetzen duten gelaxkak ere. Mikrodatuen fitxategiak zabaltzen direnean, fitxategi horiek ez dute inola ere erregistro-identifikatzaile zuzenik edo datu pertsonalik jasoko, eta aldagaiak zeharka identifikatzea eragozteko irizpideak aplikatuko dira.

Isilpekotasunaren tratamendua Eustat-en estatistika-eragiketetan.

8. Hedapen-politika

8.1. Hedapen-egutegia

Egutegiaren aurrerapena urte bakoitzeko azken hiruhilekoan argitaratzen da, eta koiunturari buruzko estatistikak argitaratzeko data zehatzak eta egiturazko estatistikak argitaratzeko hilabetea erakusten ditu; ondoren, hilabete bakoitzeko azken egunetan (t) hilabeterako programatutako egiturazko estatistikak argitaratzeko egun zehatza iragartzen da (t+1).

8.2. Hedapen-egutegirako sarbidea

Egutegia
Egutegia

8.3. Erabiltzailearentzako sarbidea

Europako estatistiken praktika onen kodeari jarraituz, erabiltzaile guztiek denbora berean dute sarbidea estatistika-informaziora eta edozein kanpo-erabiltzaileri emandako aurretiazko sarbide pribilegiatu oro mugatua, kontrolatua eta jakinarazia izan behar da. Hori horrela, Eustatek egindako prentsa-oharrak Eustaten webgunean daude eskuragarri, zabaltzeko ezarritako egunean, eta Euskal AEko komunikabide guztietara bidaltzen dira aldi berean. Halaber, hedapen ofiziala baino ordu batzuk lehenago, Eustaten zenbait prentsa-ohar Eusko Jaurlaritzako sailen batera igor daitezke, enbargo pean; baldin eta sail horiek, hedatzear dagoen eragiketarekin duten loturagatik, denbora eduki nahi badute arduradunek komunikabideen galderei erantzuteko prestatu ahal izateko.

9. Hedapenaren maiztasuna

9.1. Hedapenaren maiztasuna

Emaitzak urtean behin zabaltzen dira.

10. Irisgarritasuna eta argitasuna

10.1. Komunikatuak

Eustatek estatistika-eragiketen emaitza nagusiak zabaltzen dituzten prentsa-oharrak egiten ditu. Prentsa-oharrak Eustaten webgunean daude, estatistika-eragiketa bakoitzari dagokion menuan. Eustatek Newsletterrak izeneko prentsa-zerbitzua ere eskaintzen du; posta elektronikoz zabaltzen diren albiste-buletinak dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait arlo eta sektoreren gaineko estatistika-informazio garrantzitsuena biltzea dute helburu.

Prentsa Oharrak
Prentsa Oharrak

10.2. Argitalpenak

Eustaten webgunean honako argitalpen hauek daude eskuragarri:
- Datuak: Azken prentsa-oharrak eta estatistika-taula hauek dituzte:
    Euskal Autonomia Erkidegoko 10 urteko eta gehiagoko biztanleak, lurralde-eremua kontuan hartuta, hezkuntza-mailaren arabera.
    10 urteko eta gehiagoko biztanleak, hezkuntza-mailaren, adinaren eta sexuaren arabera.
    Ikasleak ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko 10 urteko eta gehiagoko biztanleak, lurralde-eremua kontuan hartuta, egindako ikasketen arabera.
    Ikasleak ez diren 10 urteko eta gehiagoko biztanleak, egindako ikasketen, adinaren eta sexuaren arabera.
    Euskal Autonomia Erkidegoko hamar urteko eta hortik gorako biztanleak lurralde-eremua eta titulazio maila kontuan hartuta; eta titulazio-maila eta adina kontuan hartuta, sexuaren arabera.
    Biztanleria Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako biztanle-entitateak kontuan hartuta, hezkuntza-mailaren arabera.
    Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria, 10.000 biztanletik gorako udalerrietako auzoen eta hezkuntza-mailaren arabera.
    Euskal Autonomia Erkidegoko 16 urteko eta gehiagoko biztanleria, titulazio-mailaren eta adinaren arabera, jarduera eta sexua kontuan hartuta.
    Euskal AEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleriaren analfabetismo-tasak, adinaren eta sexuaren arabera.
    Arabako biztanleria barruti eta zentsu-sekzioen arabera, ikasketa-mailari jarraiki.
    Bizkaiko biztanleria barruti eta zentsu-sekzioen arabera, ikasketa-mailari jarraiki.
    Gipuzkoako biztanleria barruti eta zentsu-sekzioen arabera, ikasketa-mailari jarraiki.

 
- Metadatuak:
Metodologia eta kalitatea: honako dokumentazio hau du: Kalitate-fitxa eta metodologia-fitxa.
Definizioak

Hezkuntzaren udal estatistika

10.3. On-line datu-baseak

Datu BankuaEguneratua 
Egindako ikasketak
Euskal AEko >=10 urteko biztanleria ez-ikaslea, lurralde eremu eta egindako ikasketa-mailaren arabera. 2010 - 20182020/06/17Download
Euskal AEko >=10 urteko biztanleria ez-ikaslea, lurralde historiko, egindako ikasketa-maila, adin eta sexuaren arabera. 2010 - 20202021/09/28Download
Euskal AEko >=10 urteko biztanleria ez-ikaslea, eskualde, egindako ikasketa-maila eta sexuaren arabera. 2010 - 20202021/09/28Download
Euskal AEko >=10 urteko biztanleria ez-ikaslea, lurralde historiko, egindako ikasketa-motaren eta sexuaren arabera. 2010 - 20182019/09/19Download
Ikasketa-maila
Euskal AEko >=10 urteko biztanleria, lurralde eremu eta eskolatze-mailaren arabera. 2010 - 20212022/09/29Download
Euskal AEko >=10 urteko biztanleria, lurralde historiko, eskolatze-maila, adina eta sexuaren arabera. 2010 - 20212022/09/29Download
Euskal AEko >=10 urteko biztanleria, eskualde, eskolatze-maila eta sexuaren arabera. 2010 - 20212022/09/29Download
Euskal AEko >=10 urteko biztanleria, lurralde historiko, eskolatze-mota desagregatuaren eta sexuaren arabera. 2010 - 20182019/09/19Download
Euskal AEko >=10 urteko biztanleriaren analfabetismo-tasak, lurralde eremu eta sexuaren arabera. 2010 - 20212022/09/29Download
Euskal AEko >=10 urteko biztanleriaren analfabetismo-tasak, lurralde historiko, adina eta sexuaren arabera. 2010 - 20212022/09/29Download
Euskal AEko >=10 urteko biztanleriaren analfabetismo-tasak, eskualde, adina eta sexuaren arabera. 2010 - 20212022/09/29Download
Euskal AEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleriaren ehunekoa, lurralde-eremuaren, ikasketa-mailaren eta aldiaren arabera. 2010 - 20212022/09/29Download

10.5. Beste batzuk

LurDatarako taulak sortzen dira. LurDataren bidez, biztanleriari buruzko informazio estatistikoa lor daiteke, lurralde-xehetasun handiarekin, eta berezitasun honekin: erabiltzaileak erabakitzen du zein eremu geografiko ezagutu nahi duen.

LurData

10.6. Metodologiari buruzko dokumentazioa

10.7. Kalitateari buruzko dokumentazioa

11. Kalitate-kudeaketa

11.1. Kalitate-bermea

EUROSTATek Europako Estatistiken Jardunbide Egokien Kodean proposatutako kalitate-adierazle estandarretan oinarritzen da Eustaten estatistiken kalitatea bermatzeko esparrua. Kode honek 16 printzipio ditu, hiru arlotan banatuta: Erakunde-ingurunea, prozesuak eta produktuak. Printzipio bakoitzak neurtzeko aukera ematen duten adierazle batzuk ditu lotuta. Testuinguru horretan, Eustatek bere adierazleak egiten ditu estatistika-eragiketa bakoitzaren kalitatea ebaluatzeko, eta EUROSTATen zenbait tresna baliatzen ditu kalitatea neurtzeko. Tresna horien artean DESAP (Development of a Self Assessment Programme) galdetegia (11.2 atala aztertu) eta erabiltzailearen gogobetetze-inkesta daude (12.2 atala aztertu).

Europako estatistiketako jardunbide egokien kodea

11.2. Kalitate-ebaluazioa

Eustatek ebaluazio-protokolo bat du finkatuta, eta DESAP (Development of a Self Assessment Programme) galdetegia erabiltzen da bertan. Tresna horri esker, eragiketa estatistiko bakoitza azter dezakete egileek edo eragiketa horretan parte hartzen duen taldeak, hurrengo eragiketetan ezar daitezkeen hobekuntzak hautemateko. Ebaluazioa urtero egiten da, betiere eragiketak maiztasun hori edo txikiagoa badu; eragiketa egiteko maiztasuna urtebete baino gehiago bada, amaitzen denean egiten da ebaluazioa. EUROSTATek proposatutako kalitate-irizpide estandarrak aplikatzen ditu Eustatek. Eustatek egindako adierazleak gehitzen zaizkie faktore horiei, eta EUROSTATen adierazleekin batera, estatistika-eragiketaren fase guztietan kalitate-xedeak lortzeko gida gisa balio dute horiek.

HUEan EUROSTATek proposatutako kalitate-faktore hauek jasotzen dira: egokitasuna; aukera eta puntualtasuna; irisgarritasuna eta argitasuna; zehaztasuna eta fidagarritasuna; konparagarritasuna, koherentzia eta kostua.

12. Egokitasuna

12.1. Erabiltzailearen beharrak

HUEaren erakunde erabiltzaile eta interesdun nagusiak honako hauek dira:
- Foru-aldundiak
- Udalak
- Behatoki sektorialak
- Unibertsitateak
- Eusko Jaurlaritzako sailak
- Ikerketa-erakundeak

2021 urtean, Inpaktuen indizea, prentsan eta hedabide digitaletan izandako albiste-kopurua islatzen duena, 1 -koa izan da. Web bisiten aurkibidea, eragiketa bakoitzeko web bisita kopurua adierazten duena, 4 izan da. Biak 1-5 erreferentzia-balioaren gainean, non 1 minimoa den eta 5 maximoa.

Kalitate-fitxa

12.2. Erabiltzailearen asetasuna

Erabiltzailearen gogobetetze-maila neurtzeko inkesta bat dago; bi urtean behin egiten da, eta erabiltzaileen ikuspuntuak eta iritziak jasotzen ditu. Inkestak gogobetetzea neurtzen du eragiketa talde bakoitzeko erabiltzailearen asebetetze-maila adierazten duen indize baten bidez (1etik 5erako eskalan neurtuta). Erabiltzaileak emandako garrantzia ere balioesten du eragiketa-taldeka (1etik 5erako eskalan neurtuta).

2021 urtean, gogobetetze-indizea 4,06 izan da, eta emandako garrantzi-maila 4,3. Biak 1-5 erreferentzia-balioaren gainean, non 1 minimoa den eta 5 maximoa.

Kalitate-fitxa

12.3. Zehaztasuna

Zabaldutako informazio-egiturak estatistika-jardunaren urteko programetan aurreikusitako kontzeptu-, lurralde- eta denbora-desagregazioen mailak betetzen ditu. Ildo horretan, hezkuntza-mailarako lurralde-desagregaziorik handiena zentsu-sekzioa da.

13. Akurazitatea eta fidagarritasuna

13.1. Akurazitate globala

HUEan honako aldagai hauetan egotzitako erregistroen % 5 ez gainditzeko helburua ezarri da: Egindako ikasketak eta titulazioa.

13.2. Laginketa-hutsegiteak

Ez dago laginketa-akatsik, errolda-eragiketa bat baita.

13.3. Laginketarekin zerikusi ez duten hutsegiteak

Hauek dira estatistika-eragiketaren laginketatik kanpoko errore nagusiak 2021 aldian:

Egotzitako aldagaien ehunekoa (guztizkoaren gainean egotzitako aldagaien kopurua): % 4,40

Kalitate-fitxa

14. Aukera eta puntualtasuna

14.1. Aukera

2021 urtean, erreferentziako aldiaren amaieraren eta emaitzen argitalpen-dataren artean igarotako denbora neurtzen duen desfasearen balio erreala 21 hilabetekoa izan da.

Kalitate-fitxa

14.2. Puntualtasuna

Eragiketaren emaitzak Eustaten argitalpenen egutegiaren arabera argitaratzen dira. 2021 urtean egutegia betetzearen adierazlea % 100 izan da.

Kalitate-fitxa

15. Koherentzia eta konparagarritasuna

15.1. Konparagarritasun geografikoa

Ez da egokia.

15.2. Denborazko konparagarritasuna

Konparagarriak diren aldien adierazlea, eragiketaren datuen serieko zenbat alditan agertzen diren jauzirik gabe neurtzen duena, 2021 urtean 8 urtekoa izan da.

Kalitate-fitxa

15.3. Sektoreen gurutzatzea - koherentzia

HUEa izendatzaile gisa erabiltzen da beste adierazle batzuk kalkulatzeko, eta informazio-iturri gisa Eustatek egindako beste estatistika-eragiketa batzuetarako. Jarraian, honako hauek zehaztuko ditugu:
- Udal-mailako jasangarritun-adierazleak
- Adierazle demografikoak
- Ingurumen-adierazleak
- Egiturazko adierazleak
- Osasunari buruzko ikuspegia
- Euskal AEko industriari buruzko ikuspegia
- Informazioaren gizarteari buruzko ikuspegia
- Gazteei buruzko ikuspegia

15.4. Barne-koherentzia

Aldagaien arteko koherentzia homogeneizazio-tratamenduen barruan funsgabetasunak hautemanez kontrastatzen da.

16. Kostuak eta karga

16.1. Kostuak eta karga

Eragiketa horren guztizko aurrekontua, 2022ko urteko estatistika-programaren arabera, 36.000 €-koa da.

17. Datuen berrikustea

17.1. Datuen berrikustea - Politika

Akatsak gertatzen direnean eta akatsok hedatu ondoren detektatzen direnean, zuzendu egiten dira datuak. Kasu bakoitzari dagozkion produktu estatistikoak (prentsa-oharrak, taula estatistikoak, datu-bankua, etab.) berriz argitaratzen dira. Prentsa-oharrei dagokienez, lauki bat gehitzen da, oharra berrikusi dela jakinarazteko eta errorea zergatik gertatu den azaltzeko.

17.2. Datuen berrikustea - Praktika

Argitaratutako datuak behin betikoak dira eta ez dira berrikusten.

18. Tratamendu estatistikoa

18.1 Jatorrizko datuak

HUEa egiteko ez da informaziorik zuzenean biltzen, administrazio- eta/edo estatistika-informazioa erabiltzen da soilik.

Administrazio-iturriei dagokienez, honako hauek dira iturri nagusiak:
- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila
- Unibertsitate Ministerioa
- Araubide bereziko irakaskuntza-zentroak (arte eta musika
irakaskuntzak).
- Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
- Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua
- INE
- HABE
- IVAP
- Osakidetza

Estatistika-iturriei dagokienez:
- Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak edo Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika
- Biztanleen udal estatistika
- Aktibitatearen udal estatistika
- Unibertsitatearen estatistika
- Eskola-jardueraren estatistika
- Biztanleriaren jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA)

18.2. Datuen bilketa-maiztasuna

Urtekoa

18.3. Datu-bilketa

Barneko iturrietatik datuak lortzeko, kasuan kasuko estatistika-eragiketen eta/edo datu-baseen arduradunei dagozkien baimenak eskatzen zaizkie, datuak kontsultatzeko eta egokitzat jotzen diren estatistika-lanak egiteko. Bestalde, kanpoko iturrietatik informazioa biltzeko, Eustaten administrazio-fitxategiak eskatu eta jasotzen dira, eta horien tratamenduak Eustateko langileen zuzeneko erantzukizuna dira.

18.4. Datuen baliozkotzea

Kanpoko iturrietako informazioa arazteko eta baliozkotzeko tratamenduak homogeneizatzeko tratamenduen barruan egin dira, eta, ahal den neurrian, ez-egiteak, kode okerrak, informazio-faltak eta funsgabetasunak detektatu eta zuzendu dira.

18.5. Datuen bilketa

Aurretiazko baliozkotze-prozesuan, datuak eta existitzen diren eta existitzen ez diren balioen koherentzia aztertzen dira, informazioa bere osotasunean ebaluatu ahal izateko. Arazketaren bidez, aztergai diren aldagaien balizko balio funsgabeak eta okerrak ezabatzen dira.

Egozpen-prozesuan, eragiketaren aldagai espezifikoetarako aldez aurretik definitutako arau koherenteen bidez (deterministikoa, ausazkoa, zenbaketa bidezkoa, Hot_deck...), eduki nulua duten erregistroei balio bat esleitzen zaie, iturri emaileen balio zuzenetatik abiatuta.

HUEan,«ikasten du/ez du ikasten» aldagaiaren egozpena hartzen da abiapuntutzat, ikasleak zehazteko. Aldagai horren ezaugarriak 18.1 atalean aipatutako administrazio- eta estatistika-iturriek ematen duten informazioan oinarrituta definitzen dira batez ere, eta biztanle-erregistro bakoitzari ikaslea izatea edo ez izatea esleitzen zaio. Ondoren, egotzi gabe geratzen den informazioa (% 5) probabilistikoki egozten da Hot-Deck metodoa erabiliz. Fase honetan, erregistroen azpitalde homogeneoak definitzen dira, eta gainerako eremuetan jasotako informazioa informazio osagarri gisa erabiltzen dira.

Ustiapen-fasean, jatorrizko bilketa-aldagaietatik abiatuta sortzen dira aldagaiak eta/edo ezaugarriak, eta ezarritako jarraibideen arabera taularatzen dira datuak. Aurreko aldian argitaratutako datuekin eta Eustaten eragiketetan zabaldutako informazioarekin ere alderatzen da: Eskola-jardueraren estatistika eta unibertsitate-estatistika. Azkenik, akatsak detektatu eta zuzendu egiten dira, eta behin betiko tabulazioa egiten da.

18.6. Doikuntza

Argitaratutako serieetan ez da urtaro-doikuntzarik egiten.

19. Oharrak

19.1. Oharrak

--

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
webmaster_eustat@eustat.eus